Образование в Русия

ОА Кaрaван предлага получаване на Висше медицинско образование в Русия

Обучението на студентите е организирано във всички филиали на МИ РЕАВИЗ, намиращи се в градовете: Москва, Санкт-Петербург, Самара и Саратов.

МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ В РУСИЯ

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

 (ПОДГОТОВКА НА ЛЕКАРИ)

 • ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНА на МУ „РЕАВИЗ” реализира образователни програми за висше професионално образование по специалност - МЕДИЦИНА, ОКС - Магистър- Медицина.

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 6 години.  Срок на обучение в редовна форма – 6 години.

В обучението на студентите в медицински факултет участват всички катедри на Университета, които са обзаведени със съответното оборудване и методически материал за провеждане на учебния процес (работни програми, методически разработки за преподаватели и студенти, комплекти тестови задания и т.н.)

Много важно място в процеса на образователната подготовка на лекаря заема медицинската практика: след 2-ри курс студентите преминават 4 седмична практика за помощник в отделение и за манипулационна медицинска сестра. В практиката влиза овладяване техниката на манипулациите, извършвани от медицинските сестри в болница.

След 3-ти курс студентите от лечебния факултет усвояват 144 часова програма за клинична производствена практика в качеството на помощник фелдшер в бърза и неотложна помощ.

След 4-ти курс студентите в продължение на 216 часа изпълняват функцията на помощник лекар в болница. Организацията на тази практика включва осигуряване работа на студентите в терапевтична болница (72 часа), в хирургическа болница (72 часа), в акушеро-гинекологична болница (72 часа).

Индивидуална форма на обучение: насаме с преподавателя или в състава на „плаващи” групи, когато студентите в съответствие с техните индивидуални планове се обединяват в малобройни групи по конкретни предмети от учебния план.

Обучението се провежда въз основа на Руския Държавен образователен стандарт, който предвижда изучаване на задължителни и избираеми дисциплини от хуманитарния и социално-икономическия, естествено-научния, математическия и медико-биологическия блокове, както и от блоковете на професионалните дисциплини и дисциплините по специалността.

 

ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 (ПОДГОТОВКА НА СТОМАТОЛОЗИ)

 • ФАКУЛТЕТ ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА на МУ „РЕАВИЗ” реализира образователни програми за висше професионално образование по специалност -ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОКС - Магистър- дентална медицина.

Форми и срок на обучение: редовна, индивидуална, срок на обучение 5 години.

Срок на обучение в редовна форма – 5 години.

 • Обучението по практическа стоматология започва от 2-ри курс. След завършване на 5-ти курс се провежда окончателна държавна атестация в съответствие с държавния стандарт за висшето медицинско образование, след з9авършването на което се присъжда квалификация доктор-стоматолог и се издава диплома за доктор.

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

(ПОДГОТОВКА НА ФАРМАЦЕВТИ)

 • Квалификация на випускника-фармацевт.ОКС- магистър - фармацевт

Нормативният срок за усвояване на основната образователна програма за подготовка на фармацевти при редовна форма на обучение е 5 години. Обект на професионалната дейност на фармацевта е сферата на разпространението на лекарствени средства, прилагани за лечение на заболявания.

 • Видовете професионална дейност на фармацевта-випускник са: диагностика, профилактика, рехабилитация и хигиена.
 • – Производствена (аптеки, фармацевтични фабрики, химико-фармацевтични предприятия и др.);
 • – организационно-управленческа;
 • – контролно-разрешителна (лицензиране, сертифициране, регистриране);
 • – обща фармацевтична практика (в търговската аптечна мрежа, аптеки в селски местности и др.);
 • – информационно-просветна;
 • – научно-изследователска.
 • Фармацевтът-випускник е готов за решаването на следните задачи:
 • – Разработване, изпитване и регистрация на лекарствени средства, оптимизация на съществуващи лекарствени препарати на основата на съвременните технологии, биофармацевтични изследвания и методи за контрол в съответствие с международната система от изисквания и стандарти.
 • – Производство на лекарствени субстанции и лекарствени средства от фармацевтичните предприятия (аптеки, фармацевтични фабрики и др.), включвайки организацията на технологичния процес, избор на технологично оборудване, осигуряване правилни условия на съхранение.
 • – Осъществяване на професионална фармацевтична дейност в сферата на контрол и система за лицензиране.
 • – Организиране и провеждане на заготовка, приемане на лекарствени растителни суровини, определяне на ресурсите на диворастящи лекарствени растения.
 • – Организиране и осъществяване на контрол на качеството на лекарствени средства и лекарствени растителни суровини на етапите на разработване, получаване, използване и съхранение.
 • – Управление дейността на фармацевтични организации и учреждения.
 • Организация и осъществяване на обезпечаване с лекарства и с първа долекарска медицинска помощ за болни и пострадали при екстремни ситуации.
 • – Осъществяване на образователна, професионално-възпитателна и научно-практическа работа в горепосочените направления.
 • – Випускникът е подготвен за продължаване на образованието си в стажове и аспирантури по програмата на следвузовско професионално образование.
 • Основната образователна програма за подготовка на фармацевти предвижда изучаване от студентите на следните цикли дисциплини и окончателна държавна атестация:
 • – цикъл ХСИ  - общи хуманитарни и социално-икономически дисциплини;
 • – цикъл ЕН – общи математически и естествено-научни дисциплини;
 • – цикъл ОПД – общопрофесионални дисциплини;
 • – цикъл ДС – дисциплини по специалността.
 • Практиката се явява задължителен раздел на ООП подготовка на специалистите и представлява особена форма на организация на учебния процес, ориентирана към професионално-практическа подготовка на студентите. При реализацията на ООП подготовка на специалисти по специалност „Фармация” са предвидени учебни и производствени практики.

Учебните практики се провеждат под ръководството на преподавател, а производствените могат да се провеждат по индивидуални планове при наличието на договори с базите за практика – учрежденията, притежаващи необходимия кадрови и научен потенциал (фарморганизации, лечебно-профилактични учреждения др.). Окончателната държавна атестация е насочена към установяване на съответствие на нивото на професионална подготовка на випускниците с изискванията на Федералния държавен образователен стандарт и протича под формата на държавен изпит или защита на дипломна работа.