Образование в България

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ (ВУАРР)

ЕВРОПЕЙСКО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

за завършили училища, средни професионални учебни заведения, лица с незавършено висше образование или желаещи да получат второ висше образование

Стандартите за образованието, валидни в РФ, в повечето страни от бившия Съветски съюз и Турция , позволяват на завършилите училища, средни професионални учебни заведения, на лица, учещи във ВУЗ или на лица, завършили университети да продължат образованието си в страните от ЕС, където действа единна образователна система, като е приета Болонската система за степенно висше образование по много специалности и професионални направления. Основното изискване към кандидат студентите от страна на ВУЗ-овете от страните в ЕС е владеенето на езика на страната, в която студентът желае да учи.
ВНИМАНИЕ! Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите премахна изискването за задължително владеене на български език и приема рускоговорящи студенти, предлагайки обучение на руски език през първата година и безплатно обучение по български език.

Образователната система в България и българският език се считат за най-лесно поддаващи се на адаптиране за рускоговорящи студенти: кирилица като писмена система, повече от 50 000 думи със сходни корени на словообразуване и т.н. Така или иначе за пълноценно обучение във ВУЗ в Република България е необходим подготвителен курс, ако, разбира се, не владеете съвършено Български език.

Този курс се препоръчва и за страните, в които не е приета 12-годишната форма на средно образование (в Руската Федерация тя е приета), която е приета в РБългария и в страните от ЕС.


Висше образование във ВУАРР за чужденци

Филиали на ВУАРР ВУАРР има филиали в: гр. Пловдив,  гр. Русе гр. Велико Търново, гр. Пазарджик, гр. Кърджали.

 

Магистратура: Форма на обучение редовна. Срок на обучение. 1-1,5 год.

Професионално направление:     Администрация и Управление           

Специалности: Стопанско управление; Управление на проектите; Управление на селски райони; Административно управление; Артмениджмънт;  Административно- информационен мениджмънт; Управление на комуникационни системи;

Професионални направления: Икономика

Специалности: Икономика и управление на агробизнеса; Икономика и управление на туризма; Маркетинг и реклама; Финанси и банково дело; Счетоводство и одит.

Бакалавър. Форма на обучение редовна.  Срок на обучение 4 год.

Факултет по Управление и икономика.

Професионални направления:  Администрация и управление                                       

Професионална квалификация: МЕНИДЖЪР

Професионални      направления:  Икономика

Професионална квалификация: Икономист

Специалности: Стопанско управление; Управление на аграрния бизнес; Икономика на туризма; Управление на информационни системи; Аграрна икономика.